لوگو

نویسنده

خانه گردون

تیر ۲۸, ۱۴۰۲

بدون پاسخ

بازدید و مشاوره کسب و کار جوان کار آفرین غزاویه بزرگ

یکی از خلاهای اساسی در توسعه روستای الستان کمبود مطالعات و تحقیقات و ضعف رساخت در مورد اکوسیستم روستایی ست . بنابراین با توجه به پیچدگی مناطق روستایی تیاز عمیق به شناخت اکوسیستم اجتماعی اقتصادی روستاست تا بتوان برای کمک به توسعه پایدار آن تصمیم خردمندانه گرفت .

امنیت غذایی هر کشور مستقیما به کسب و کارهای روستایی آن کشور بستگی دارد،
هر چه روستا بهزیست تر باشد. کشور به امنیت غذایی نزدیکتر شده است

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

پیمایش به بالا