لوگو

نویسنده: پگاه صالح نساج

/
پگاه صالح نساج
🔻دستفروشی: 🌻قسمت اول🌻 یکی از عمده ترین و گسترده ترین انواع اشتغال غیررسمی، دستفروشی است. فقر، گسترش شهرنشینی، مهاجرت و عدم تأمین شغل مناسب برای...
برای شروع کسب و کار جدید خود حتما به نکات زیر توجه کنید:   ۱:  خود را به عنوان یک کار آفرین بشناسید   ۲:...
امروزه تنها زنده بودن هدف نیست … بلکه؛ چگونگیِ زندگی نیز مورد توجه است. رضایت از زندگی هدف دولت ها برای مردمانشان است که هر...
معلولیت و محدودیت ایجاد شده به دلیل بیماری ها نباید باعث کاهش فرصت های برابر برای افراد جامعه شود . ما در خانه گردون به...
زنان روستایی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نقش و جایگاه مهمی دارند که در شکل تولید محصوالت، مراقبت از دام، تأمین غذا،...
یکی از خلاهای اساسی در توسعه روستای الستان کمبود مطالعات و تحقیقات و ضعف رساخت در مورد اکوسیستم روستایی ست . بنابراین با توجه به...
پیمایش به بالا

پگاه